Meldcode Kindermishandeling

In het pedagogisch beleid van onze kinderopvangorganisatie staat aangegeven wat belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn in de omgang met kinderen. Kernzinnen daaruit, gerelateerd aan dit protocol zijn: 
- De psychische en lichamelijke integriteit van mensen staat centraal. 
- In haar benaderingswijze zijn de pedagogische medewerkers gericht op het versterken van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde van kinderen en het met respect omgaan met elkaar.   
- Ons doel is het aanbieden van een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind. Vanuit deze basis kan het kind zich positief ontwikkelen. Daarin past geen verbaal,  fysiek of psychisch geweld. 


Wij zijn terecht gehouden aan de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze pedagogische medewerkers weten waarop ze moeten letten en hoe te handelen. Dit gebeurt in uiterste zorgvuldigheid. We gaan hierover altijd met u in gesprek. 

Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wát iemand kindermishandeling noemt, heeft te maken met de eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur waarin men leeft. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties. Iedere ouder maakt immers wel eens fouten, is onredelijk, driftig of deelt een tik uit. Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend geweld (lichamelijk of psychisch) of het ontbreken van zorg van de verzorger(s) naar de kinderen (verwaarlozing).

Download de hieronder bijgeleverde pdf's:
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang juni 2018

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT