Kinderopvang BOEIenD

Nederland heeft snel iedereen nodig en iedereen moet voortdurend inzetbaar zijn om zijn of haar deel te leveren. De maatschappij vraagt daarom om integrale voorzieningen van kinderopvang en onderwijs!!! 

In januari 2007 kwam de verantwoordelijkheid voor kinderopvang bij schoolbesturen. De meeste besturen kozen voor het zgn. makelaarsmodel (80%) en besteedde deze taak uit aan een derde partij, hoewel eigen beheer vaak de voorkeur had. 
Het ministerie van OCW stuurde aan op een goede samenwerking in Brede schoolconcepten en allerlei organisaties schermden met ‘Goede voorbeelden’. Helaas zagen we steeds vaker mislukkingen. Om deze te voorkomen kozen we in 2011 voor een eigen organisatie, die gelieerd is aan de vereniging PCBO Rheden.
 

Kinderopvang BOEIenD

De Algemene Directie van PCBO Rheden ontwikkelt haar vijf basisscholen naar Integrale Kindcentra (IKC). Vanwege de scheiding van financiën en personeel is daarom de B.V. BOEIenD opgericht. BOEIenD en de school vormen gezamenlijk het Integrale Kindcentrum. Het hoofddoel van een IKC is “onderwijs”, maar de elementen sport, cultuur, natuur, milieu en burgerschap zijn belangrijke nevendoelen. 
Onze Kindcentra passen bij onze Protestants Christelijke identiteit en sluiten aan bij de eigen onderwijsvisie van de school. 

Tijdens een dag-arrangement blijven kinderen in hetzelfde pedagogisch klimaat, met dezelfde waarden en normen met een doorlopende ontwikkelingslijn. De leraren en pedagogische medewerkers vormen één team. 
We spreken liever niet van een brede school. Wij vinden een brede school een gebouw met daarin een groep gebruikers om de exploitatie van het gebouw zo goedkoop mogelijk te houden. Daarom spreken we liever van een IKC. Een kindcentrum heeft een gezamenlijk doel in het belang van het kind: “Een rijke leeromgeving, waar ontspanning (relaxen, spelen en/of sporten) belangrijk is.” 

Het Kindcentrum is verantwoordelijk voor: 

1. Kwalitatief onderwijs 
2. Kwalitatieve kinderopvang 
3. Gezonde levensstijl (Voeding en Beweging) 
4. Milieubewustzijn en burgerschap 
5. Culturele vorming 

In maart 2011 is BOEIenD gestart op de Arnhorst in Velp. De buitenschoolse opvang (BSO) sluit naadloos aan op de onderwijsvisie van de school, waar ervaringsgericht leren een belangrijk thema is.
In mei 2012 zijn we gestart op Daltonschool Prins Bernhard in Velp. De BSO heeft zich daar aangesloten bij de Daltonvisie van de school.

BOEIenD staat voor “Brede Ontwikkeling, Educatie, Identiteit en Dynamiek”. 

We hebben ons als doel gesteld dat kinderen het prettig vinden op school en de opvang. Het klimaat is veilig en gezond. Een rijke (leer-) omgeving draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen, waaruit kinderen zelf mogen kiezen. De pedagogische medewerkers (pm-ers) zorgen voor een ruim en divers aanbod van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ze dagen de kinderen uit om mee te doen. De keus is aan het kind zelf. De pm-ers houden ondertussen de kinderen nauw lettend in de gaten en niet alleen voor de veiligheid. Ze kijken ook hoe uw kind zich ontwikkelt, individueel en in de groep. Als ze iets opvalt, delen ze dit met u.

BOEIenD is er ook voor de ouders en streeft naar een zo flexibel mogelijke aanpak. Niet alles, maar veel kan. (BOEIenD BV is, ondanks dit nobele streven, een commercieel bedrijf. Winst is geen doel, maar wel noodzakelijk om liquide te blijven) 
We verzorgen zowel voor- als naschoolse opvang en vakantieopvang. 

BOEIenD is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en onderschrijft daarmee het Convenant Kinderopvang. Verder zijn we aangesloten de Geschillencommissie en bij
het klachten loket kinderopvang.

BOEIenD is een jonge organisatie met veel ambitie. We streven naar goede dag-arrangementen, maar we beseffen dat we geen ijzer met handen kunnen breken. We moeten onze dag-arrangementen stap voor stap vullen. Het goede moeten we borgen om vervolgens nieuwe stappen ondernemen. Hierbij is de inbreng van ouders erg belangrijk. Niet alleen in de oudercommissie, maar ook in gesprek met directie en medewerkers. Ons uitgangspunt is de dialoog. 
We hebben een gezamenlijk doel: ontwikkeling en welbevinden van de kinderen. 

Anton Brinkhuis 
Directeur

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT