Voorwaarden BOEIenD Kinderopvang

Tarieven en tijden 2023

Voorschoolse opvang   € 8,40 per uur 
Naschoolse opvang en vakantieopvang (incl.)  € 7,50 per uur 

Opvangtijden op de Arnhorst
VSO 07.30-08.30 uur  op dit moment niet mogelijk

Blok b: 14.00-16.00 uur
Blok c: 14.00-17.00 uur
Blok d: 14.00-17.30 uur
Blok e: 14.00-18.00 uur

Opvangtijden op de Bernhard
VSO  07.15 08.15 uur (niet op maandag en woensdag)
Blok 3 14.30 – 17.30 uur 3 uur
Blok 4 14.30 – 18.00 uur 3,5 uur
Op woensdag van 12.00 - 15.00 uur op de Bernhard en van 15.00 -18.00 uur op de Arnhorst

Vakantieopvang Dag 08.00-18.00 10 uur (vso vanaf 07.30 mogelijk, wel aangeven) 
Morgen 08.00-13.00 5 uur 
Middag 13.00-18.00 5 uur 
Let op: Vakantieopvang vindt niet altijd plaats op de eigen locatie. In de vakantieperiode werken de locaties samen, vaak in Velp. Bij vakantieopvang zorgen ouders zelf voor het vervoer van het kind van en naar de locatie.

Wisselende dagen opvang

Heeft u een wisselend rooster dan kunt u ook kiezen voor wisselende dagen. U betaalt dan 1 of 2 dagen per week. Als uw rooster bekend is geeft u door welke dagen uw kind komt via de mail van ​​administratie boeiend , wel graag ruim van te voren.

 

Extra dag
Heeft u een contract bij BOEIenD  dan kunt u een extra VSO of BSO aanvragen via de mail ​van administratie boeiend . Deze dag komt als extra uren op de factuur.

 

Incidentele opvang met een strippenkaart 
BSO                                                  € 8,40 per uur (blok van 3 uur) 
Vakantieopvang (excl.)                       € 8,40 per uur (blok van 5 uur of 10 uur) 
VSO                                                  € 9,25 per uur (blok van 1 uur) 
Sluitingsdag school (studiedag e.d.)     € 7,50 per uur (extra uren worden in rekening gebracht) 
  

Er zijn drie vormen van een strippenkaart voor kinderen die af en toe komen (zonder contract):

1.   VSO-strippenkaart
2.   NSO-strippenkaart

3.   Vakantie-strippenkaart
Let op!! Een hele dag vakantie opvang bestaat dus uit 2 x 5 uur = 2 strippen.
 
Een (extra) dag opvang het liefst ruim van te voren aanvragen per mail. U hoort daarna of er opvang mogelijk is.
Opvang op een andere locatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Op korte termijn aanvragen, bijv. dag van te voren, kan alleen als er plek is! (= voldoende personeel).

 

Vakantieopvang

Niet alle locaties zijn tijdens de schoolvakanties geopend. U kunt voor uw kind echter wel altijd een overeenkomst met vakantieopvang afsluiten. Uw kind bezoekt tijdens de vakanties dan een locatie waar kinderen uit meerdere locaties samen worden opgevangen.

Bij vakantieopvang zorgen ouders zelf voor het vervoer van het kind van en naar de locatie. Voor een vakantiedag rekenen wij altijd 5 uur (08.00 -13.00 of 13.00 - 18.00 uur) of 10 uur (8.00 tot 18.00 uur).

 

·       Vakantieopvang voor kinderen met een contract zonder vakantieopvang wordt verwerkt op de factuur voor het hogere tarief ( € 8,40 per uur) 
·       Kinderen met een contract met vakantieopvang mogen de dagen van drie vakantieweken sparen en die dagen in een andere vakantieweek inzetten.  

Onder vakantieopvang wordt verstaan, 2 weken Kerst-, 1 week voorjaars-, 2 weken mei-, 6 weken zomer- en 1 week herfstvakantie.

De overige dagen dat een school gesloten is, b.v. Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en studiedagen, zijn schoolvrije dagen.

Bij schoolvrije dagen kunnen alle ouders met een contract hun kinderen naar de BSO brengen, de extra uren worden dan in rekening gebracht. Heeft u een contract voor b.v. de maandag, dan kunt u 2e Paas- en Pinksterdag inzetten als een ruildag.

 

Schoolvrije dagen (studie(mid)dagen, continurooster, stakingsdag ed.)

Valt een schoolvrije dag op een reguliere BSO-dag van uw kind en uw kind maakt die (mid)dag extra gebruik van de BSO dan worden de reguliere uren afgetrokken van de uren die uw kind die dag voor opvang gebruikt. U betaalt dus alleen de extra uren opvang tegen het normale tarief van € 7,50.  Hiervoor hoeft geen strippenkaart te worden gekocht. De extra uren worden verrekend op de factuur. Een studiedag valt niet onder vakantieopvang.

 

Ruilen

·       Ruilen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat en er opvang is; we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten. Opvang op andere locatie behoort ook tot de mogelijkheden. 
·       Ruilingen graag van te voren aanvragen bij administratie boeiend
·       De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet
·       Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Dagen van de naschoolse-opvang kunnen niet geruild worden met vakantieopvang en naschoolse-opvang ook niet met voorschoolse opvang of omgekeerd. 
·       De ruiling moet plaatsvinden binnen drie maanden.  

Algemene voorwaarden:

·       Kinderopvang BOEIenD behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. 
·       Afwijkingen in prijzen, uren en berekeningen voorbehouden. 
·       Prijswijzigingen worden minimaal 1 maand voor de ingangsdatum schriftelijk gemeld. 
·       BOEIenD is het gehele jaar geopend met uitzondering van de erkende feestdagen, zoals benoemd in de CAO Kinderopvang: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag, 5 mei (eens in de 5 jaar) en jaarlijks een gezamenlijke studiedag. Kerstavond en Oudjaarsavond zijn we om 17.00 uur gesloten.
·       BOEIenD heeft 1 of 2 keer per jaar een studiedag voor eigen personeel. Deze dag mag ingehaald worden op een moment dat er plek is. 

Betalingsvoorwaarden:

1.    Uitgangspunt voor de betalingsvoorwaarden van BOEIenD kinderopvang BV zijn artikel 9 en 13 van de “Algemene Voorwaarden” van de branchevereniging. 
2.    Betalingen worden, vanaf 01 juni 2012 automatisch geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen. De automatische incasso vindt vooraf plaats rond de vierde van de maand. Na opgave van het e-mailadres van de ouder/verzorger wordt de factuur maandelijks automatisch digitaal toegestuurd. 
3.    Indien u in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan bent u vanwege rechtswege in verzuim. U ontvangt dan een eerste herinnering. Bij een tweede herinnering bent u € 5,- administratiekosten verschuldigd . Wordt de tweede herinnering/aanmaning inclusief administratiekosten, niet voldaan voor de gestelde datum dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de in gebreke zijnde debiteur.
4.    Indien BOEIenD BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
5.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de debiteur. 
6.    
Tegen een factuur kan bezwaar gemaakt worden bij de directie van BOEIenD kinderopvang BV. Dit dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.
7.    De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd bij afwezigheid door ziekte, verlof of schorsing. 
8.    BOEIenD kinderopvang behoudt zich het recht voor, in overleg met de oudercommissie,  tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Normaliter vinden prijswijzigingen plaats, wegens indexering, op 1 januari.

 

Berekeningen:

Uitgangspunt bij het berekenen van de maandelijkse factuur zijn de uur-prijzen zoals vermeld op de tarievenlijst 2023.

De maandfactuur kan afwijken van de gepubliceerde maandtarieven op deze lijst, als het contract niet voor een heel kalenderjaar is afgesloten. Deze afwijking ontstaat als de verhouding tussen het aantal vakantiedagen en schooldagen anders is dan de verhouding van het kalenderjaar.

Bijvoorbeeld contracten die op 01 juni ingaan hebben in de periode tot 31 december veel vakantiedagen. De afwijking voor opvang zonder vakantieopvang is dan goedkoper en opvang inclusief vakantieopvang duurder. Bij contracten die na de zomer ingaan is dat omgekeerd.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT