Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Volgens de Wet Kwaliteit Kinderopvang moeten er per 1 januari 2019 uren worden ingezet door een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Voor ons betekent dit 300 uur pedagogisch beleidsmedewerker en 80 uur pedagogisch coach.
De schooldirecteuren zijn tevens locatiemanager van de kinderopvanglocaties. De diploma's van de schooldirecteuren voldoen aan de voorwaarde pedagogisch beleidsmedewerker. Bovenstaande betekent dat BOEIenD de functie pedagogisch beleidsmedewerker splitst in beleidsmedewerker en pedagogisch coach.

Wat doet een pedagogisch coach?
• Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/ of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften.
• Faciliteert in het jaarlijks opstellen van coachplannen van medewerkers.
• Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen. Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
• Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de manager.
• Signaleert structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s.

Hoe?
Onze pedagogische coach zal verdeeld over het hele jaar ongeveer 22 uur op de Arnhorst, 20 uur op de Bernhard en op de Step, 21 uur op de Holtbanck en SLG en 12 uur op de Akker aanwezig zijn. Dit zal voor een deel buiten de groep zijn, maar ook op momenten dat de pedagogisch medewerkers aan het werk zijn.

Onze locatiemanagers en directeur zorgen voor het beleid. Dat wil zeggen dat de plannen up-to-date zijn, er regelmatig team overleg is, vakliteratuur wordt geraadpleegd enz.
Voor de Arnhorst en de Akker is dit ongeveer 50 uur op jaarbasis en op de Bernhard (incl. de Step) en de Holtbanck (incl. SLG) is dit 100 uur op jaarbasis.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT