GGD inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.
Het laatste inspectie bezoek vond plaats op 04-04-2020.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De gemeente Rheden heeft dit onderzoek aangevraagd naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek van 4 februari 2020.
De houder voldeed binnen het domein 'Personeel en groepen' niet aan:
Een voorwaarde met betrekking tot de inschrijving en koppeling van beroepskrachten in het personenregister kinderopvang.
Een voorwaarde met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers.
De toezichthouder heeft op 4 april 2020 naar de koppelingen in het personenregister kinderopvang gekeken om na te gaan of de houder de tekortkoming heeft weggewerkt.
Op 4 april heeft een administratief medewerker van 'Kinderopvang BOEIenD' documenten opgestuurd met informatie over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogisch coach.

Voor meer informatie lees u verder in het volledige inspectierapport 4 april 2020

Uitbreiding aantal kindplaatsen 2019
De houder heeft een verzoek gedaan om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 80 naar 100 kindplaatsen. Het pedagogisch beleid en de risico inventarisatie zijn aangepast aan de nieuwe groepsindeling. Zie voor meer informatie het rapport 5 november 2019.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl