Registratie

De Hulpverleningsdienst Gelderland Midden heeft BSO BOEIenD bezocht om te onderzoeken of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overstemming met de kwaliteitseisen die gesteld worden krachtens de Wet Kinderopvang (Wko).
De bevindingen van HGM zijn vastgelegd in een inspectierapport, waaruit blijkt dat BSO BOEIenD aan de gestelde voorwaarde voldoet.

B&W Rheden hebben met ingang van 5 januari 2011 Kinderopvang BOEIenD B.V. in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd onder nummer 989171851.

Op 14 maart 2011 was de opening.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT